Operační program přeshraniční spolupráce

ČÍM JE PROGRAM CHARAKTERISTICKÝ?

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika kontinuálně navazuje na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA. Jedná se o dvoustranný operační program zaměřený na posílení spolupráce příhraničních regionů a odstranění negativních dopadů národních hranic na rozvoj příhraničního území.

V období 2007–2013 je program součástí Cíle 3 regionální politiky Evropské unie s názvem Evropská územní spolupráce.

Program podporuje sociokulturní a hospodářský rozvoj a rozvoj dostupnosti a životního prostředí v česko-slovenském příhraničí.

Na spolufinancování projektů rozvíjející česko-slovenské příhraničí je pro období 2007–2013 vyčleněno z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) celkem 2,7 mil. EUR.

Minimální hranice finanční podpory z ERDF je stanovena na 20 tis. EUR (výjimku tvoří Fond mikroprojektů, u kterého se podpora pohybuje v rozmezí 3–20 tis. EUR). Výška příspěvku z Evropské unie tvoří až 85 % uznatelných výdajů projektu. Požádat lze také o příspěvky ze státních rozpočtů obou zemí – u slovenských partnerů činí příspěvek maximálně 10 % výdajů a u českých partnerů maximálně 5 % výdajů projektu.

K jakým cílům PROGRAM SMĚŘUJE?

Globálním cílem programu je růst vzájemné provázanosti a sbližování přeshraničních regionů.

Specifickými cíli rozvoje přeshraničního regionu jsou:

 • Podpora rozvoje hospodářských a sociálních přeshraničních struktur zvyšujících konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionu.
 • Zvyšování dostupnosti a kvality přeshraniční infrastruktury, která podporuje soudržnost přeshraničního regionu.
KDO MŮŽE O PODPORU POŽÁDAT?

Projektové žádosti mohou předkládat veřejnoprávní a neziskové subjekty, např. obce (svazky obcí), kraje, organizace zřizované nebo založené státem, krajem nebo obcí, nestátní neziskové organizace, školy, hospodářské a agrární komory.

KDE MUSÍ BÝT AKTIVITY REALIZOVÁNY?

Podporovány jsou projekty, jejichž aktivity se uskutečňují ve Slovenské republice na území Trnavského, Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje a v České republice na území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU?

Finanční příspěvek mohou získat pouze projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem realizované vždy ve spolupráci s partnerem z druhé strany hranice.

Hlavní předpoklady pro získání finančního příspěvku z programu jsou:

 • Předložit společný projekt, na němž spolupracuje alespoň jeden partner z každého státu.
 • Jeden z partnerů převezme roli tzv. vedoucího partnera a s ní spojenou věcnou i finanční zodpovědnost za celý přeshraniční projekt.
 • Projektoví partneři musí naplnit alespoň dvě ze čtyř kriterií přeshraniční spolupráce:
  – společná příprava
  – společná realizace
  – společný personál nebo
  – společné financování projektu

Projektové žádosti mohou předkládat veřejnoprávní a neziskové subjekty, např. obce (svazky obcí), kraje, organizace zřizované nebo založené státem, krajem nebo obcí, nestátní neziskové organizace, školy, hospodářské a agrární komory.

Informační leták ke stažení ZDE, více informací na www.sk-cz.eu.